Incoterms

07-05-2019

Incoterms są zbiorem międzynarodowych warunków dostaw, które są szeroko polecane przy transakcjach handlowych na całym świecie. Uwzględniając rodzaj transportu dzieli koszty i odpowiedzialność pomiędzy sprzedającego i kupującego i reguluje odpowiedzialność każdej ze stron transakcji handlowej.

Szczegółowe postanowienia kontraktów handlowych mają pierwszeństwo przed formułami INCOTERMS, jednak te drugie określają moment przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego.

INCOTERMS 2010 – podział kosztów pomiędzy Sprzedającego i Kupującego


1. EXW, FCA, FAS, FOB – gestia transportowa kupującego
2. CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP – gestia transportowa sprzedającego


EXW – Ex Works (z zakładu – oznaczone miejsce)

 • Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie/ rampie, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu.
 • Załadunek po stronie i na koszt Kupującego.
 • Koszty związane z transportem głównym środkiem i ryzyko utraty ponosi importer.

FCA – Free Carrier (Franco przewoźnik– oznaczone miejsce załadunku do środka transportu)

 • Sprzedający jest zobowiązany do załadunku towaru na środek transportu podstawiony przez Kupującego.
 • Sprzedający ponosi tylko koszty załadunku i dokonania odprawy celnej eksportowej.
 • Koszty związane z transportem głównym środkiem i ryzyko ponosi Kupujący.
 • Sprzedający jest zobowiązany do załadunku towaru na środek transportu podstawiony przez Kupującego.
 • Sprzedający ponosi tylko koszty załadunku i dokonania odprawy celnej eksportowej.

FAS – Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku – oznaczony port załadunku)

 • Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do uzgodnionego portu i opłacić koszt rozładunku ze środka transportu lądowego na nabrzeże.
 • Umowę o przewóz droga morską zawiera Kupujący.
 • Po rozładunku towaru na nabrzeże, ryzyko i koszty dostawy do miejsca przeznaczenia przechodzą na Kupującego.

FOB – Free On Board (Franco statek – oznaczony port załadunku)

 • Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi morskiemu wyznaczonemu przez kupującego -umowę o przewóz droga morską zawiera zatem Kupujący.
 • Po wydaniu towaru przewoźnikowi morskiemu (załadunku na burtę statku), ryzyko i koszty dostawy do miejsca przeznaczenia przechodzą na Kupującego.

CFR – Cost and Freight (Koszt i Fracht – oznaczony port przeznaczenia)

 • Sprzedający na swój koszt dostarcza towar do portu załadunku i zawiera umowę o transport morski do uzgodnionego portu przeznaczenia.
 • Sprzedający organizuje odprawę celną eksportową.
 • Koszty przeładunku w porcie przeznaczenia, odprawy celnej importowej oraz dostawy do docelowego miejsca dostawy ponosi Kupujący.
 • Ryzyko związane z utratą towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie załadunku towaru na statek w porcie załadunku.

CIF – Cost, Insurance and Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht – oznaczony port przeznaczenia)

 • Taki sam podział kosztów i ryzyka pomiędzy Sprzedającego i Kupującego jak w formule CFR.
 • Sprzedający ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

Transport lądowy

CIF, CFR, CIP, CPT – Koszty związane z przewozem głównym środkiem transportu ponosi Sprzedający, ale ryzyko po załadunku na główny środek przechodzi na Kupującego.


CPT – Carriage Paid To (przewoźne opłacone do – oznaczone miejsce przeznaczenia)


CIP – Carriage and Insurance Paid To (przewoźne i ubezpieczenie opłacone do – oznaczone miejsce przeznaczenia)

 • Sprzedający musi tu zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty, (uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce.
 • Kupujący po dotarciu pojazdu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia musi dokonać ewentualnej odprawy celnej i zorganizować (opłacić) rozładunek.

Sprzedający ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.


DAT – Delivered At Terminal (dostarczone do terminalu)

 • Sprzedający wykonuje swoje zobowiązanie dostarczając towar i stawiając go do dyspozycji kupującego, wyładowany ze środka transportu, w określonym terminalu w wyznaczonym porcie lub miejscu przeznaczenia. Ponosi on ryzyko uszkodzenia czy utraty towaru i koszty transportu do tego miejsca.
 • Do obowiązków sprzedającego należy wyładunek towaru ze środka transportu w terminalu. Określenie terminal obejmuje zarówno nabrzeże, magazyn, terminal kontenerowy (container yard), jak też drogowy, kolejowy i lotniczy terminal cargo.

DAP – Delivered At Place (dostarczone na miejsce)

 • Sprzedający wykonuje swoje zobowiązanie dostarczając towar i stawiając go do dyspozycji Kupującego, na środku transportu, gotowy do wyładunku w określonym miejscu przeznaczenia. Do tego miejsca organizuje transport, ponosi jego koszty i ryzyko.
 • Do obowiązków kupującego należy wyładunek ze środka transportu i odprawa celna importowa.

DDP – Delivered Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone – oznaczone miejsce przeznaczenia)

 • Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia, łącznie z kosztami odprawy celnej importowej w kraju przeznaczenia!
 • Do obowiązków Kupującego należy tylko organizacja i koszt rozładunku.