Nat-Cargo Logistic&Transport


Polityka prywatności w NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma:
  NAT-CARGO LTD SP. Z O.O., ul. Potokowa 13 A/2, 80-297 Banino, Poland, NIP 9571112719, REGON 382344960, KRS 0000766525 oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O., ul. Kapitańska 29, 80-297 Dąbrowa, Poland, NIP 9571115244, REGON 383187473, KRS 0001061213.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. jest marketing własnych usług, nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing usług NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.. Podanie Twoich danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach: obsługi, związanych z zawarciem i wykonaniem umowy dotyczącej usług świadczonych przez NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O., marketingu ww. usług oraz zawarcia i wykonania przyszłych umów.
 5. Twoje dane osobowe związane z zawarciem i realizacją usług lub umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto, Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 6. NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.. Ponadto, NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którzy będą zaangażowani w wykonanie umowy oraz jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 7. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. stosuje standardowe klauzule umowne.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:  tel.: +48 793 499 899, e-mail: [email protected]
 9. Dane, które udostępniłeś nam bezpośrednio w formie papierowej lub elektronicznej lub zostały nam przekazane w Twoim imieniu lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, REGON, KRS, numer telefonu i adres e-mail jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji umowy (podczas realizacji możemy również prosić o podanie innych niezbędnych danych). Brak danych uniemożliwi nam wykonanie umowy.
 10. Dane są przez nas przechowywane również na potrzeby przyszłych ofert i kontaktowania się przez nieokreślony czas, ale nie wykorzystujemy uzyskanych informacji w celach marketingowych.
 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń z tytułu zawartej umowy, zapewnienia bezpieczeństwa, ubezpieczeń oraz wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Dane są udostępnione naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O., podwykonawcom, innym podmiotom zaangażowanym w proces realizacji umowy i działalności NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług, pośrednikom lub firmom wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 13. W przypadku kontaktu mailowego lub telefonicznego kontaktując się z nami poprzez e-mail bądź telefonicznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez NAT-CARGO LTD SP. Z O.O., ul. Potokowa 13 A/2, 80-297 Banino, Poland, oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O., ul. Kapitańska 29, 80-297 Dąbrowa, Poland. Twoich danych osobowych zawartych w tej komunikacji w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i realizacji korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail, sms-ów i telefonicznie.
 14. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 15. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 16. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – jeśli podmioty te wystąpią o ich udostępnienie np. policji, prokuraturze, sądowi.
 17. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia umowy. W przypadku nieprawidłowego rozliczenia umowy, nieprawidłowego wykonania warunków umowy, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 18. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w następujących sytuacjach:
  a) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane  dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  b) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;
  c) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 19. Przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  b) prawo żądania sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 20. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 21. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www. uodo.gov.pl), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 22. W przypadku naruszenia prywatności danych niezwłocznie podejmujemy czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, oraz dokonujemy zgłoszenia do odpowiednich służb.
  W razie pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: [email protected]


 
POLITYKA WYKORZYSTYWANIA COOKIES

 1. Adres naszej strony internetowej to: https://nat-cargo.com. Podczas użytkowania portalu https://nat-cargo.com zbierane są dane, które udostępniają przeglądarki, czyli:
  – nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  – ustawienia języka
  – strona odsyłająca
  – data i godzina wysłania żądania do serwera
  – IP z którego zostało wysłane żądanie
 2. Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji naszych użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane. Zapisywane są jedynie w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies są to specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową, a następnie są zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia np. komputera, laptopa, smartfona, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O., a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu.
 4. Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia.
  Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu.
 5. W serwisie nat-cargo.com za pośrednictwem plików cookies zbieramy jedynie dane, które są wykorzystywane do ogólnych celów statystycznych i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników w celach np. sprzedażowych.
 6. Wyrażanie zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.
  Wszystkie działające w internecie serwisy mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.
 7. Ciasteczka umożliwiają także zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści.
 8. Jeśli nie wyrażasz zgody, opuść stronę i usuń odpowiednie pliki cookies.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Osadzone treści z innych witryn: artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, linki itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem.
 11. Strona NAT-CARGO LTD SP. Z O.O. oraz NAT-CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. używa protokołu HTTPS
  HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) to internetowy protokół komunikacyjny chroniący integralność i poufność danych przesyłanych między komputerem a witryną. Przesyłane za pomocą protokołu HTTPS dane chroni protokół TLS (Transport Layer Security), który ma trzy główne warstwy zabezpieczeń:
  a) Szyfrowanie – przesyłane dane są szyfrowane, co zapobiega ich odczytaniu przez intruzów. Gdy użytkownik przegląda witrynę, nikt nie może przechwytywać ani śledzić jego działań na stronach ani wykradać jego informacji.
  b) Integralność danych – wykrywane są wszystkie celowe lub inne zmiany i uszkodzenia danych podczas przesyłania.
  c) Uwierzytelnianie – potwierdza, że użytkownik komunikuje się z właściwą witryną. Chroni ono przed atakami typu „man in the middle” i wzbudza zaufanie użytkowników.